.

петък, 17 ноември 2017 г.

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - ВЕЦ Бели вит

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 12.11.2017г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Бели вит


Посещението на водохващането в района на местност Скрибътна се проведе в период на маловодие, при ниско за сезона ниво на водата. Централата работи и отнема почти всичката вода от реката. Лошо уплътнение на шлюза в долния край дава възможност коритото на реката да не е напълно сухо. Това обаче е напълно недостатъчно. Реката е на локви под водохващането!!! Няма и намек за рибен проход !


Прави впечатление, че открития стомано-бетонов канал, в участъка от другата страна на пътя, откъм гората, е покрит със стоманена мрежа. Обръщаме внимание, че такова закриване на канала, вероятно върши някаква работа, но също така и крие рискове за дивите обитатели


За направеното посещение може да се убедите от снимките и видеото качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0020-dam/2017-11-16


Важно: Това водохващане попада изцяло в границите на ЗЗ „Централен Балкан - буфер" BG0001493 - по директивата за опазване на хабитатите!--
Почистване на река Достатска

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, споделяме информация за предстоящи действия по речните корита на територията на област Пазарджик.

 

В конкретния случай става дума за обявено на 11.09.2017г.намерение на областния управител на област Пазарджик да се почисти коритото на река Доспатска, с което можете да се запознаете от следния линк:

http://www.pz.government.bg/documents/obqv_dospatska.PDF

 

Като поздравяваме областната управа за намеренията, чрез които би следвало да се намали рискът от вредното въздействие на водите по поречието на река Доспатска, отбелязваме, че такова действие, ако наистина е необходимо, би довело до подобряване на качеството на живот на населението, което от своя страна е твърдо заявена цел на министър Димов, подкрепяна от нас безусловно. Нещо повече - сдружение Балканка също извършва дейности по почистване коритата на реките и подобряване на тяхната проводимост, в която дейност се включиха тази година и много служители на Басейновите дирекции, а също така и на някои РИОСВ и на областни управи, даже и един областен управител лично, както всички много добре знаете, и за което молим, да приемете нашата благодарност.

 

От друга страна, след запознаване с горния документ, бихме искали да отбележим следните важни неща:

На първо място - в началото на документа става дума за планово почистване на речното легло на река Доспатска от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, а малко по-надолу се говори за желаещи да се включат в безвъзмездно почистване на речното корито. Подчертаните думи представляват специфични термини, които ще изясним по-надолу.

На второ място - става дума за безвъзмездно почистване на коритото

На трето място - става дума, че се изисква регистрация по чл.241 от ЗГ, тоест кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския Закон и свободните физически лица, които не са търговци, както и сдруженията с нестопанска цел за обществена полза, каквото е нашето, не биха могли да участват безвъзмездно като доброволци.

Ние намираме такова действие за дискриминационно. Нещо повече - след като става дума за безвъзмездно действие, то за нас е необяснимо как и търговците ще участват.

 

От трета страна, обръщаме внимание, че река Доспатска в планирания за почистване участък попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 -  ЗЗ Родопи – Западни BG0001030 по директивата за местообитанията, което значи, че отговаря на условията на чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

Тогава, съгласно чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ, е необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект, за да може да се извърши планираната дейност. Компетентен орган за издаването на това разрешително е БДЗБР. Понеже става дума за почистване на храсти, паднали дървета и пр., а не на наносни отложения, то за да се издаде разрешително за ползване, е необходимо да се спазят и изискванията на чл.48 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

 

В регистъра на издадените разрешителни на БДЗБР за ползване на повърхностен воден обект не успяхме да открием разрешително за посочената дейност. В страницата Обявления за откриване на процедури на сайта на БДЗБР също не се открива заявление за посочената дейност. Не сме сигурни дали такова разрешително не съществува, но молим БДЗБР да провери това нещо, за да сме сигурни всички ние, че дейността ще бъде напълно законна.

 

Нещо повече - защитената зона приютява приоритетно местообитание 91Е0*, което е налично по бреговете на реката. То не е отбелязано в стандартния Натура формуляр за река Доспатска и това се дължи на липсата на теренна работа по реката, но местообитанието е налично - гарантираме за това. В приложение 2 към специфичния доклад на защитената зона, за целеви обект 91Е0*, е казано:

ПМ 91Е0* е със 78% намаляване на площта. Това се дължи на засилената антропогенна дейност в района. Състои се в изграждане на мВЕЦ, неправилно почистване на речните корита, замърсяване с битови отпадъци и т.н.

 

От четвърта страна се длъжни да отбележим, че описаната дейност е свързана с постоянната защита от вредното въздействие на водите по смисъла на чл.138, ал.4, т.5 от ЗВ и тогава тя може да бъде финансирана и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет при определени условия съгласно чл.140, ал.3 от ЗВ. В същата алинея е описано какви действия се допускат, а ние подчертаваме като най-съществена точка 3. с изискването за "опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност."

 

Само между другото информираме областния управител на Пазарджик за следните важни неща:

1. По смисъла на чл.140, ал.3, т.2 от ЗВ - прораснали здрави дървета не следва да се премахват, а само израсналите в коритото на реката!

2. С цел опазване от вредното въздействие на водите, на почистване подлежат речните легла, които включват речните корита и крайбрежните заливаеми ивици, както са определени в § 1. (1), т.16 от ЗВ. Обаче здрави дървета могат да се махат само от коритото на реката, но не и от крайбрежните заливаеми ивици, както стана дума в предходната точка. Ето защо е необходимо да се прави разлика между речно корито и речно легло.

 

 

От пета страна сме длъжни да отбележим, че ние имаме известен негативен опит с такива "безвъзмездни" почиствания на речните корита от фирми. Много често зад добрите намерения се крие буквално разораване на бреговете с булдозери, изкореняване на дърветата и изнасяне на дървесината. В най-добрия случай сме били свидетели на гола сеч, а тук става дума за зона за защита на водите по смисъла на ЗВ. Тревожното е, че ако това се извършва от търговци, търговецът живее за да печели, а за него няма безплатен обяд. Ето защо ние считаме, че дейността по почистване на коритото се нуждае от непрекъснат и много строг контрол, докато то не приключи. Иначе е възможно да се окаже, че всички дървета по бреговете са "прораснали" или са паднали, или са щели да паднат - всичките до едно!

Защото премахването на крайбрежната растителност, която укрепва бреговете,  вместо да намали риска от вредното въздействие на водите, само ще го увеличи, и затова то не бива да се допуска.

 

Ето защо, на основание чл.140, алинея 2, т.4 и чл.188, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВ настояваме компетентният орган - директора на БДЗБР,  да осигури постоянен, стриктен контрол, защото иначе търговците безвъзмездно ще изрежат всичко не само в коритото на реката, но и навсякъде. Нещо повече, считаме, че контрол трябва да се осъществи и от ДГС Селище, а доколкото става дума за защитена зона по директивата за местообитанията и за приоритетни местообитания - контрол трябва да се осъществи и от РИОСВ Пазарджик.

 

И така, за всички, които ще контролират, ще наблегнем още веднъж на най-важното -  трябва да има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект при спазване на закона, премахват се само дървета, които са израснали в коритото на реката, паднали и опасно наклонени дървета, и в заливаемите ивици не се маха нищо друго, освен паднали и опасно наклонени дървета. Предлагаме наклонените да се оценят от ДГС Доспат дали наистина са опасни и предварително да се маркират за изрязване.

 

Ние от своя страна също обещаваме, че този път ще осъществим изненадващ контрол, а няма да разчитаме само на Басейновата дирекция, както стана на два пъти тази година с река Въча и с БДИБР. Само така ще можем да можем да информираме навреме медиите у нас и не дотам навреме, но все пак и ГД Околна среда на ЕК, ако не се постигнат целите за опазване на местообитанията по бреговете на реката и на видовете в защитената зона. Предвид необятните комуникационни способности на сдружение Балканка, се надяваме да не се стигне дотам, че да се убедите в тях още веднъж.

 

Разбира се, ще информираме всички и ако целите на почистването бъдат постигнати при пълно спазване на закона, за да можем да издигнем авторитета на всички участници пред обществото, след като са извършили нещо много полезно.

 

Само така, всички заедно, ще можем да гарантираме постигането на целите на мероприятието и ще има полза от него, а не вреда.

 

Надяваме се, че справката със законодателството ще е полезна и на останалите БД, а също така и на други областни управи.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

ВЕЦ „Росица 2” навърши 50 години

Публикувана в брой: 114 / 17.06.2011

Първата проектирана у нас самостоятелна автоматизирана ВЕЦ "Росица 2" навърши 50 години. Централата се намира край павликенското село Росица. През 1954 година е възложено на "Енерго хидро проект" да извърши проучване, проектиране и изготвяне на технически проект за изграждане на водноелектрическа централа от хидровъзел "Александър Стамболийски". Направени са задълбочени инженерно-геоложки, хидрогеоложки и водностопански проучвания за комплексно използване на водите под язовирната ВЕЦ "Росица 1" с режимно енергийно и напоително предназначение. ВЕЦ "Росица 2" е деривационна централа, застроена на главния напоителен канал на язовир "Александър Стамболийски", на около 12 км от язовирната стена, намираща се на 1, 5 км югозападно от селото и на 500 м на юг от река Росица. ВЕЦ "Росица 2" се явява второ стъпало от каскадата на хидровъзела „Александър Стамболийски".
Организацията на строежа е епохална за своето време. Работната ръка е осигурена със съдействието на съветите от селата в Росица, Красно Градище, Горско Косово, Бяла река, Бяла черква и Павликени. Използвани са 1072 тона цимент, 3000 куб. м пясък, 230 тона ломен камък.
Обектът е завършен на 30 декември 1960 г., но поради пълното източване на язовир "Александър Стамболийски" в края на 1960 година и началото на 1961 година 72-часовата проба не е направена веднага и затова приемането на обекта става през месец юни 1961 г. Двата генератора са с обща инсталирана мощност 3 мегавата. Специална комисия извършва приемането на ВЕЦ "Росица 2" в периода от 12 юни до 18 юни 1961 г.

Весела БАЙЧЕВА

https://www.borbabg.com/2011/06/17/%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0-2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8-50-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Общините Банско и Разлог се отказват от биосферен парк на ЮНЕСКО в Пирин


---------- Forwarded message ----------
From: Konstantin Ivanov, WWF <kivanov@wwfdcp.bg>
Date: 2017-11-16 11:53 GMT+02:00
Subject: Bansko i Razlog se otkazvat ot biosferen park na UNESCO v Pirin
To: kostadinov.lyubomir@gmail.com


Общините Банско и Разлог се отказват от биосферен парк на ЮНЕСКО в Пирин
 
Баюви дупки – Джинджирица" е един от най-старите резервати в България

София, 16 ноември 2017 г. - Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че общините Банско и Разлог торпилират международния имидж на България в областта на опазване на околната среда.
 
В петък, 17 ноември 2017 г. ще се проведе работно заседание на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО. Това ще стане в Министерство на околната среда и водите.
 
В дневния ред на срещата ще бъдат връчени дипломите на ЮНЕСКО за четирите нови български биосферни парка - „Централен Балкан", „Червената стена", „Сребърна" и „Узунбуджак", както и други теми.
 
На заседанието ще се обсъди и решение за заличаване на биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица" от списъка на ЮНЕСКО поради несъгласие от страна на общините Банско и Разлог на тяхна територия да има биосферен парк от съвременен тип.
 
Съвременните биосферни паркове (резервати) са примери за устойчиво развитие, където опазването на природата се съчетава по хармоничен начин със социално икономическото развитие съобразно националното и международното законодателство. Явно устойчивото развитие не е цел на общините Банско и Разлог, след като се отказват от международното признание на биосферния резерват Баюви дупки – Джинджирица и са заявили своето решение за изключване от Световната мрежа на биосферните резервати.
 
Биосферният резерват „Баюви дупки – Джинджирица" се намира на територията на Национален парк Пирин и е един от най-старите в България, обявен още през 30-те години на ХХ век. Изпадането му от списъка на бисферните резервати на ЮНЕСКО не спира строгата му защита според българското законодателство, но показва нежелание на определени управници да работят за устойчиво опазване на българската и световна природа.
 
През последната година над 100 хиляди души от цял свят са подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават примиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за доработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще съсипят планината и поминъка на местните хора.
 
Петицията продължава на wwf.bg/pirin

В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

вторник, 14 ноември 2017 г.

История ВЕЦ Стара Загора

Строежа на ВЕЦ-Стара Загора в снимки от 50-те
На 6 септември 1955 г, – Никола Иванов – зам.-министър на енергетиката, открива ВЕЦ Стара Загора. Иван Тенев – секретар на Окръжен Комитет на БКП благодари на строителите за техния героичен труд. Антон Югов прерязва лентата.
Снимки:Николай Гичев

На 6 септември 1955 г, – Никола Иванов – зам.-министър на енергетиката, открива ВЕЦ Стара Загора. Иван Тенев – секретар на ОК на БКП благодари на строителите за техния героичен труд. Антон Югов прерязва лентата.

На 6 септември 1855 г. – роден в Стара Загора Димитър Вълев. Произхожда от голямата търговско-индустриална фамилия Досю Вълеви. Председател на Българската  търговска камара (1937-1944). Министър на народното стопанство, търговията и промишлеността (1935-1937). След 9-и септември 1944 г. е интерниран в Свищов (1944-1949), а след това изселен в гр. Левски (1949-1963). Умира в София.

На 6 септември 1977 г. – в Стара Загора е румънският пръв ръководител Николае Чаушеску. Това е второто му посещение в окръга.

Участък от тунела на напоителния канал „Стара Загора", докарващ водите на яз. Копринка до ВЕЦ Стара Загора с диаметър 4 м и дължина 1220 м.
Nearby cities: Стара Загора, Казанлък, Димитровград
Координати:   42°26'32"N   25°36'27"E

Самият вец е с координати 42.414812, 25.604745

Доклад за ВЕЦ-ове по Давидковска река - много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 03.11.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на дъжавните органи, Ви уведомяваме, че днес, 08.11.2017г. получихме категоричен окончателен отказ за сътрудничество от страна на БДИБР, който леко ни демотивира. Става дума, че отново им обърнахме внимание на проблема им относно становищата за допустимост на ИП, които на сайта на БДИБР се качват с огромно закъснение от около месец и половина. Поначало те изобщо не ги качваха, докато не им посочихме, че така нарушават закона, но сега пък ги качват със закъснение, което ги обезсмисля.

 

От друга страна, припомняме на БДИБР текста на чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ. В него законодателят е определил, че становищата за допустимост се качват на сайта на БД, без да е уточнил срок. Обаче, очевидната цел на това нещо е да се уведомява заинтересованата общественост като нас в разумен срок, тоест на най-ранен етап, за да има смисъл.

 

Може би БДИБР разбира закона така, сякаш хората ще им се радват на становищата, като на художествени произведения, на които стойността се покачва с годините? Като ценители на изящната словестност и високия стил на тези техни творби, ги уверяваме, че това е така, но все пак, по-важната цел е да ги прочетем навреме, за да можем да им помогнем, ако са допуснали грешка. Останалите БД могат да потвърдят това нещо, защото техните сайтове са много по-добри, което ни даде възможност да им помагаме навреме.

 

Припомняме на БДИБР също така, че на срещата през март 2015г. всички си обещахме взаимно сътрудничество - помолени бяхме за това нещо от висшестоящ на БДИБР орган.

Ето защо, сега предлагаме да окажем и помощ с IT поддръжка и ремонт на сайта им безвъзмездно, защото той за нищо не става. Предвид изключителните способности на сдружението в областта на  IT технологиите, за нас няма да е проблем да помогнем и за това.

 

По този повод, и доколкото тези доклади се изпращат и на ръководството на КОСВ към НС, настояваме при следващата промяна на ЗВ, в чл.155, ал.1, т.23 да се добавят думите - в срок от 24 часа. Иначе БДИБР ще вземе да ги качва след една година.

Ама имали много работа? Ами понамалете малко писането на разрешителни за ВЕЦ и ще имате достатъчно време - толкова е просто!

 

И сега към доклада за проверка по Давидковска река, извършена на 03.11.2017г:

 

1. ВЕЦ Давидково 1

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат 16 /шестнадесет/ литра в секунда, при минимално водно количество по разрешително, което не ни е известно, защото е строго секретна тайна, пазена от БДИБР, както всичко останало.

Изграден е нов рибен проход, за което собственикът заслужава поздравления за усилията. Направата му обаче е напълно безсмислена, защото реката практически я няма под водохващането, а и по други сериозни причини - когато се направи Наредбата за Рибните проходи, ще разберете защо.

Мъките за осигуряване на биокоридорните функции на тази река продължават, ли продължават...

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0481-dam/2017-11-03

 

2. ВЕЦ Давидково 2

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат  НУЛА капки вода на час.

Рибният проход продължава да бъде един от трите най глупави на планетата, всичките гордо изградени на територията на БДИБР на една и съща река.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0070-dam/2017-11-03

 

Искрено се надяваме бившият министър Ивелина Василева да разгледа снимките внимателно. Пак през 2015г., като видя точно този рибен проход, тя обеща, че ще бъде въведен временен мораториум върху строителството на ВЕЦ и много бързо забрави. После обеща, че ще има Наредба за рибните проходи и забрави и нея. Информираме я, че с разрешение на БДИБР, на тази река ще се строи още един такъв ВЕЦ, с който те стават 5 /пет/ парчета в защитена зона от мрежата Натура 2000. Те затова нямат време да си оправят сайта...

 

Не настояваме по този доклад да се направят проверки от страна на БДИБР, за да не си губи времето с такива маловажни неща, въпреки че биха могли да хванат поне ВЕЦ Давидково 2. Все пак, те имат да пишат разрешителни и строго секретни становища за допустимост...

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!


петък, 10 ноември 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Галабница на територията на БДЗБР - МВЕЦ Галабница

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДЗБР на 04.11.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираносттва на дъжавните органи, изказваме благодарност на БДЗБР за това, че реагираха мълниеносно на уведомлението ни за почистването на река Доспатска и за условията, при което това почистване може да стане.

 

Нещо повече, предвид зачестилата практика на такива почиствания, които безусловно са необходими, намираме за подходящо всички БД да осведомят всички Областни Управи за същите тези условия, за да не се допускат грешки и да не се увреждат речните легла. Това може да стане с едни най-обикновени уведомителни писма относно законовите условия какво може да се чисти и какво - не. Ние сме написали всичко необходимо по отношение почистването от паднали и опасно наклонени дървета и само трябва да се добавят условията, когато е необходимо почистване на наносни отложения в рамките на закона.

Надяваме се да приемете това предложение.

 

И сега - към доклада:

МВЕЦ Галабница на територията на БДЗБР.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат около 50 литра в секунда, при минимално водно количество по разрешително от 70 л/сек. Пред баража продължава коритото да е задръстено и да препятства миграцията на рибите, но те не могат да минат и през рибния проход, който продължава да е доста глупав, но нищо повече, което е нормално за хидротехническата мисъл у нас. Не е чак като някои РП на територията на БДИБР да речем, но е еднакво непреодолим.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0438-dam/2017-11-04

 

Накрая на този доклад молим, по него да не се извършва проверка, защото БДЗБР не би могла да измери водното количество, дори и да иска, и не би могла да накара собственика да осигури биокоридорните функции на реката. Така или иначе на този бараж трябва да се направи нов рибен проход, както и на почти 100% от всички ВЕЦ у нас, но е по-добре това да стане след публикуването на Наредбата за рибните проходи.

 

Ние не можем да си обясним защо екипът на министър Димов упорито продължава да отказва участие в тази наредба. Напомняме на самия министър, че това е изискване на закона, а не наша прищявка или нещо такова. Още повече, че самата Наредба ние сме я написали, както много добре знаете, и само остава да се одобри на едно, максимум две заседания на работната група.

Необходимостта от наредбата се обуславя и от факта, че в момента в страната активно се строят поне 4 /четири/ нови ВЕЦ и можеше поне на тях да се направят проходи като хората.

 

И отново отправяме покана към екипите на БД и на ДУВ, да им окажем експертна помощ при изготвянето на отговорите по пилотната процедура на ГД Околна среда, защото е очевидно, че след неколкократно удължаване на срока от 70 дена, ние вече не вярваме, че ще изпратите тия отговори някога въобще и има защо.

 

Като се надяваме в най-скоро време работата на РГ за РП да продължи,

предварително благодарим за разбирането и съдействието. 


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ