.

сряда, 20 септември 2017 г.

Убийството на река Въча


> Утре - 21.09.2017г, четвъртък, в центъра на град Кричим група риболовни сдружения организират протест срещу умишленото убийство на река Въча.
> Убийството се извършва по нареждане на кмета на гр.Кричим под фалшивия предлог, че ще се чисти коритото на реката, в което изобщо нямаше нищо за чистене.
> Като цяло, дори и да имаше нещо за чистене, то можеше да се извърши без реката да бъде пресушавана - през 2004г. почистиха коритото на река Марица в Пловдив, без Марица да бъде пресушена.
>
> Убийството на река Въча се изразява в пълното пресушаване на коритото в гр.Кричим и надолу по течението. То е извършено от кмета на Кричим в съучастие с НЕК ЕАД, с изричното съгласие на МОСВ. Едновременно с това е унищожена и Защитена зона по Натура 2000 - "Река Въча - Тракия" по директивата за местообитанията на ЕС, която се обитаваше от защитени и приоритетни видове за опазване в реката.
> Вследствие на пресушаването тонове умряла риба остана по сухите камъни, което предизвика пиршества в махалите по поречието. Освен умрялата риба, бе събрана с камънье и дърве и малкото оцеляла риба в локвите по реката.
>  За описаното можете да се уверите от прикачените снимки към това съобщение.
>
> От понеделник насам реката е пресушавана от 8.00 часа всяка сутрин, до 18.00 часа всяка вечер.
>
> По този начин се постига двойна полза - за кмета на Кричим, който ще изхарчи едни пари за фиктивното чистене на коритото /които ще си раздели с наетата фирма/, и едновременно НЕК ще си оправя съоръженията
>
> Съучастието на НЕК ЕАД се изразява в спирането на водата, която се изпуска от каскадата Доспат - Въча, за може да се извърши ремонт и на съоръженията на НЕК.
> За всичко това престъпниците са уведомили Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район - Пловдив /БДИБР/ и МОСВ и престъплението е извършено със съгласието на тези учереждения. Нещо повече - на зеления телефон на БДИБР и в изричен доклад до МОСВ риболовците още в неделя предупредиха, че реката ще бъде пресушена.
> В понеделник по обяд е извършена проверка на сухата река от БДИБР. Експертите са разгледали сухото речно корито и са си тръгнали удовлетворени от добре свършената работа...
>
> ОБАЧЕ - Законът за водите казва, че осигуряването на водните количества за оводняване на коритата на реките се осигурява приоритетно! Независимо какво се върши в коритото или по бреговете на реката, Тя Трябва Да Тече!
> Ето защо се организира протестът, като ще се търси отговорност от всички замесени лица - кмета на гр.Кричим, ръководството на НЕК ЕАД и ръковдството на БДИБР и на МОСВ.
>
> Под вещото ръководство на новия министър Нено Димов /Дюшека/ в МОСВ цари такава анархия, каквато никога не е била!

понеделник, 18 септември 2017 г.

Протест пред Народното събрание, сряда, 20 септември, 18.30 ч.
Протест пред Народното събрание, сряда, 20 септември, 18.30 ч.
 
Законодателни промени водят
до разграбване и унищожаване на българската природа

София, 18 септември 2017 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" свиква протест срещу светкавичните законодателни промени, които ще доведат до бързото разграбване и унищожаване на българската природа.
 
Протестът „Закони срещу гражданите и природата - Няма да стане" ще събере хората в сряда, 20 септември 2017 г., от 18,30 часа пред Народното събрание.
 
„На пръв поглед хаотичните действия на управляващите за промени в закони всъщност са част от много стройна схема за унищожаване на българската природа", пише в събитието на протеста в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/events/1468283376596348/
 
България се нареди до Туркменистан и Украйна като единствените страни с предупреждение (caution) за спиране на правата по Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Това бе решено на Срещата на страните (Meeting of the Parties) в Будва, Черна гора на 11-13 септември 2017 г. България не само не изпълни решението от 2014 г. на Страните по Конвенция, но и продължава да приема закони, които ограничават достъпа на гражданите до правосъдие.
 
Миналата седмица депутатите отхвърлиха ветото на президента Радев върху промените в Закона за околната среда. Така най-големите и опасни от гледна точка на околната среда проекти като атомни електроцентрали, ТЕЦ, нефтопроводи ще могат да бъдат обжалвани само на една инстанция. Едноинстанционно производство за околна среда няма в нито една друга държава от Европейския съюз и се среща все още само в някои африкански и азиатски държави. В същото време за малки обекти правораздаването си остава на две инстанции.
 
Депутатите приеха вече на първо четене промени и в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които също затрудняват обжалването на инвестиционни намерения, но от финансова гледна точка - в някои случаи съдебните такси могат да скочат до 1800 пъти!
 
Всичко това беше направено с ясна цел, която депутатите не скриха дори по време на обсъждането – правата на гражданите се нарушават, за да не могат да бъдат „спирани" обекти от национално значение. Законът обаче не уточнява кои обекти ще бъдат приети, че са от национално значение, което отваря вратата за корупция и удовлетворяване на безкрайни лобистки интереси.
 
Междувременно, скрити от обществото, управляващите готвят да прехвърлят управлението в България на европейската екологична мрежа Натура 2000 към областните управители, назначени от самото правителство.
 
Заповядайте на протеста!


петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „КАДИЕВО” НА Р. ВЪЧА” от ЕООД „НАТ 2004” - ДЕВИН

No. 679
Дата 23.08.2012
Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „КАДИЕВО" НА Р. ВЪЧА" В ПОЛЗА НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „НАТ 2004" - ДЕВИН
Вносител МРРБ
Протокол 31.9
Правно основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката
Термини
водноелектрически централи
право на строеж
община Родопи

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   679

 

от 23 август 2012 година

 

 

за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – публична държавна собственост, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Кадиево" на р. Въча" в полза на еднолично дружество с ограничена отговорност „НАТ 2004" - Девин

 

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на еднолично дружество с ограничена отговорност „НАТ 2004" – Девин, върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) -011001, 005100 - МВЕЦ, сградоцентрала, яз и изтичало, целият с площ 3606 кв. м, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на части от поземлени имоти в землището на с. Кадиево и с. Цалапица, община „Родопи", одобрен със Заповед № 740 на кмета на община „Родопи" от 30 август 2010 г., за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа „Кадиево", състояща се от следните съоръжения: яз с размери в план 23/19,4 м, рибен проход с размери в план – широчина 3 м и дължина 45,50 м, стоманенобетонна стена с насипна дига зад нея и кота било 173,30 м, входно съоръжение с размери в план – широчина 6,85 м и дължина 15,20 м, и сградоцентрала с размери в план - широчина 6,50 м и дължина 21 м -  едноетажна сграда с кота корниз +3.50 (174,45) м и две подземни нива (сутерен и турбинна зала) на коти – 4,25 (166,70) м и – 9,35 (161,60) м, със застроена площ 106 кв. м, с обща разгъната застроена площ 204 кв. м съгласно изготвен инвестиционен проект.

2. Областният управител на област Пловдив:

а) да състави акт за публична държавна собственост за имота по
т. 1;

б) да определи пазарната стойност на правото на строеж върху имота по т. 1;

в) да сключи договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имота по т. 1.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Решение на Министерски съвет ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „ТЕВАНИ 1”

No. 1071
Дата 21.12.2012
Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „ТЕВАНИ 1" В ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕВАНИ И КО" - ПЛОВДИВ
Вносител МРРБ
Протокол 47.9
Правно основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката
Термини
публична държавна собственост
поземлени имоти
община Белово
област Пазарджик
река Марица
„Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1"
водноелектрически централи

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   1071

от 21 декември 2012 година

 

 

за учредяване възмездно безсрочно право на строеж върху имот – публична държавна собственост, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1" в полза на дружество с ограничена отговорност „Тевани и Ко" - Пловдив

 

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на дружество с ограничена отговорност „Тевани и Ко" – Пловдив, върху имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000159 по картата на възстановената собственост за землището на с. Габровица, местността „Висока могила", община Белово, област Пазарджик – река Марица, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1", съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за МВЕЦ „Тевани 1", одобрен с Решение № 752 на Общинския съвет на община Белово по Протокол № 60 от 29 септември 2011 г.

2. Пазарната стойност на правото на строеж върху имота по т. 1 да се определи въз основа на оценка, извършена от сертифициран оценител от Камарата на независимите оценители в България.

3. Областният управител на област Пазарджик:

а) да възложи изготвянето на оценката по т. 2;

б) да сключи договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имота по т. 1 на  цена, не по-ниска от определената по т. 2.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Решение на Министерския съвет за концесия върху язовир "Раков дол"

No. 680
Дата 24.08.2004
Относно Отменяне на Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект - водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него - публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера (ДВ, бр. 14 от 2004 г.)
/Прот. 30/19.08.2004 г., т.21/
Вносител МЗГ
Протокол 30/19.08.2004 г., т.21
Обнародвано в ДВ
бр.77 от 2004
ДВ брой
77
ДВ година
2004
Промени
отменя Реш 84 дата 16/02/04
Термини
концесии
област Бургас
община Созопол
община Средец
язовири
водно стопанство
срокове
строителство

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   N 680

от   24 август   2004 година

 

За отменяне на Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера (ДВ, бр. 14 от 2004 г.)

 

/Обнародван, ДВ, бр. 77 от 2004 г./

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера.

2. Министърът на земеделието и горите до 31 декември 2004 г. да внесе в Министерския съвет мотивирано предложение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Решение на Министерски съвет за промяна на компетентността в ползването и стопанисването на язовир "Огняново" и ограничаване ползването на вода от "Кремиковци" АД от бент "Панчарево"

No. 56
Дата 10.02.1994
Относно Промяна на компетентността в ползването и стопанисването на язовир "Огняново" и ограничаване ползването на вода от "Кремиковци" АД от бент "Панчарево"
/Прот. 11/03.02.94 г., т.6/
Протокол 11/03.02.94 г., т.6
Промени изменя Реш310 дата 03/08/92
Термини
вода за промишлени нужди
НАЦ СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ
Софийска област
язовири

           

Решение N 56 на МС

от 10 февруари 1994година

                                      

        ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА В ПОЛЗВАНЕТО И СТОПАНИС-

           ВАНЕТО НА ЯЗОВИР "ОГНЯНОВО" И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОЛЗВА-

           НЕТО НА ВОДА ОТ "КРЕМИКОВЦИ" АД ОТ БЕНТ "ПАНЧАРЕВО"

                                      

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

                                       

                 1. Точка  1 от  Решение N  310 на Министерския съвет от

            1992 г. се изменя така:

 

                 "1. Предоставя  от 1  април 1994  г. в компетенциите на

            Министерството на промишлеността язовир "Огняново", Софийска

            област,  за   довършване  и  стопанисване.  Язовирът  да  се

            използва за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци" АД."

 

                 2. "Кремиковци"  АД от 21 февруари 1994 г. да ползва от

            бент  "Панчарево"   по  0,5  м3/сек  вода.  При  промяна  на

            хидрометеорологичните условия  и формиране  на приток в бент

            "Панчарево"  посоченото   водно  количество   може  да  бъде

            увеличавано с  разрешение на Националния съвет по водите при

            Министерския съвет.

           

                                       

                 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЛЮБЕН БЕРОВ

                

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ СТОЯН ДЕНЧЕВ

           

                 НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

                 "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

Решение на Министерски съвет за деривация "Грънчар" каскада "Белмекен-Сестримо" към яз."Бели Искър"


No.199
Дата04.05.1995
Относно Спешни мерки за решаване проблемите на водоснабдяването на София (деривация "Грънчар" каскада "Белмекен-Сестримо" към яз."Бели Искър") /Прот. 28/04.05.95 г., т.2/
Протокол 28/04.05.95 г., т.2
Термини
водопроводи
водоснабдяване
каскади
София
язовири

Препис

Решение N 199 на МС

от 4 май1995 година

           

                    ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА

                           ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ

                               

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

                 Министерството    на    териториалното    развитие    и

            строителството   като    инвеститор   да    изгради    обект

            "Пренасочване  водите  на  водохващане  N  21  от  деривация

            "Грънчар" на  каскада "Белмекен-Сестримо"  към           яз.

            "Бели Искър"  с оглед  максималното използване на пролетните

            води за водоснабдяване на София.

           

                 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЖАН ВИДЕНОВ

                

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ВАЛЕНТИН КОРКИНОВ

           

                 НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

                 "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ МАТЕЙ ИЛИЕВ
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ